Dây xông, dây hút là các phụ kiện hút dịch hoặc truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân. Có nhiều loại dây xông hoặc dây hút tùy thuộc vào yêu cầu của bệnh lý.