Test tiểu đường là que thử đường huyết tại nhà cho bệnh nhân dùng với máy đo tiểu đường.