Nhiệt kế kẹp nách kiểm tra thân nhiệt ở vị trí nách bệnh nhân. Có loại nhiệt kế điện tử cho kết quả nhanh và nhiệt kế đo bằng thủy ngân.