Các thiết bị, đồ dùng phục vụ Tiểu phẫu như đèn mổ 1 bóng, dụng cụ mổ, panh, kéo, kẹp phẫu tích, săng mổ…