Đèn đọc phim Xquang dùng cho bác sỹ chẩn đoán hình ảnh soi chiếu phim xquang. Đèn có thể đọc 3 loại phim khác nhau.